Statut

Cele Stowarzyszenia

§  2.

 1. Działania artystyczne, edukacyjne i popularyzatorskie wspierające aktywność społeczności lokalnych, na bazie wielowiekowego cysterskiego dziedzictwa Kołbacza i okolic.
 2. Propagowanie postaw zaangażowania i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
 3. Kreowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz innych imprez, promujących wartości duchowe i artystyczne.
 4. Odkrywanie i tworzenie tożsamości kulturowej lokalnej społeczności.
 5. Wspieranie ratowania zabytków cysterskich w Kołbaczu i okolicach.
 6. Tworzenie atrakcji turystycznych promujących walory historyczne Kołbacza i okolic.
 7. Budowanie płaszczyzny współpracy w ramach europejskich dróg kulturowych.
 8. Działalność proekologiczna, promująca zrównoważony rozwój lokalny.

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia

§  3.

 1. Organizacja imprez – m.in. muzycznych, filmowych, plastycznych, fotograficznych i teatralnych – mających na celu promocję sztuki oraz propagowanie dziedzictwa cysterskiego Kołbacza i okolic.
 2. Prezentowanie artystów, których twórczość inspiruje do poszukiwania własnych korzeni kulturowych i określania tożsamości.
 3. Powołanie ośrodka działań artystycznych i edukacyjnych.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze edukacyjnym mającej na celu promocję działalności Stowarzyszenia oraz propagowanie sztuki i dziedzictwa cysterskiego Kołbacza i okolic.
 5. Prowadzenie warsztatów artystycznych oraz pokazów o charakterze edukacyjnym z zakresu  tzw. archeologii żywej.
 6. Organizacja i prowadzenie warsztatów rzemiosł dawnych tzw. żywej archeologii, stwarzających możliwość nauki zawodu dla bezrobotnych.
 7. Współpraca z podmiotami zainteresowanymi organizacją i promocją Szlaku Cysterskiego w Polsce.
 8. Inicjowanie i wspieranie prac badawczych w zakresie zainteresowań Stowarzyszenia przez organizowanie spotkań interdyscyplinarnych, sympozjów, sesji naukowych i wystaw, opracowywanie publikacji oraz innych form działalności edukacyjnej i kulturalno-naukowej.
 9. Działania na rzecz tworzenia pomocniczej infrastruktury turystycznej w postaci szlaków turystycznych, pól namiotowych, kempingów, gastronomii oraz hoteli.
 10. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym celu i charakterze działań.
 11. Pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia ze źródeł rządowych, samorządowych, prywatnych, krajowych i zagranicznych.
 12. Współpraca z mediami w zakresie promocji działalności Stowarzyszenia.
 13. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, wspierającej cele statutowe Stowarzyszenia.
 14. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać inne podmioty i organizacje w granicach dopuszczalnych prawem.