MY NA FACEBOOK'u

ZOBACZ GALERIĘ

Cienie zapomnianych kultur 2011
Galeria Cysterska
Cienie zapomnianych kultur 2013
Zobacz nas na You Tube
Cienie zapomnianych kultur 2010
Cienie zapomnianych kultur 2009
Cienie zapomnianych kultur 2008
Spichlerz w światłocieniu

Statut

Cele Stowarzyszenia

§  2.
1. Działania artystyczne, edukacyjne i popularyzatorskie wspierające aktywność społeczności lokalnych, na bazie wielowiekowego cysterskiego dziedzictwa Kołbacza i okolic.
2. Propagowanie postaw zaangażowania i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
3. Kreowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz innych imprez, promujących wartości duchowe i artystyczne.
4. Odkrywanie i tworzenie tożsamości kulturowej lokalnej społeczności.
5. Wspieranie ratowania zabytków cysterskich w Kołbaczu i okolicach.
6. Tworzenie atrakcji turystycznych promujących walory historyczne Kołbacza
i okolic.
7. Budowanie płaszczyzny współpracy w ramach europejskich dróg kulturowych.
8. Działalność proekologiczna, promująca zrównoważony rozwój lokalny.

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia

§  3.

1. Organizacja imprez – m.in. muzycznych, filmowych, plastycznych, fotograficznych i teatralnych – mających na celu promocję sztuki oraz propagowanie dziedzictwa cysterskiego Kołbacza i okolic.
2. Prezentowanie artystów, których twórczość inspiruje do poszukiwania własnych korzeni kulturowych i określania tożsamości.
3. Powołanie ośrodka działań artystycznych i edukacyjnych.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze edukacyjnym mającej na celu promocję działalności Stowarzyszenia oraz propagowanie sztuki i dziedzictwa cysterskiego Kołbacza i okolic.
5. Prowadzenie warsztatów artystycznych oraz pokazów o charakterze edukacyjnym z zakresu  tzw. archeologii żywej.
6. Organizacja i prowadzenie warsztatów rzemiosł dawnych tzw. żywej archeologii, stwarzających możliwość nauki zawodu dla bezrobotnych.
7. Współpraca z podmiotami zainteresowanymi organizacją i promocją Szlaku Cysterskiego w Polsce.
8. Inicjowanie i wspieranie prac badawczych w zakresie zainteresowań Stowarzyszenia przez organizowanie spotkań interdyscyplinarnych, sympozjów, sesji naukowych i wystaw, opracowywanie publikacji oraz innych form działalności edukacyjnej i kulturalno-naukowej.
9. Działania na rzecz tworzenia pomocniczej infrastruktury turystycznej w postaci szlaków turystycznych, pól namiotowych, kempingów, gastronomii oraz hoteli.
10. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami krajowymi
i zagranicznymi o podobnym celu i charakterze działań.
11. Pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia ze źródeł rządowych, samorządowych, prywatnych, krajowych i zagranicznych.
12. Współpraca z mediami w zakresie promocji działalności Stowarzyszenia.
13. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, wspierającej cele statutowe Stowarzyszenia.
14. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać inne podmioty i organizacje w granicach dopuszczalnych prawem.
Pełny tekst statutu:

Mapa dźwiękowa Kołbacza

Efekt nagrań terenowych zrealizowanych przez lokalną młodzież pod kierunkiem Michała Zygmunta, w ramach projektu "Ogród inspiracji" WIĘCEJ...

Mapping 3D

Trzy odsłony mappingu, inspirowane historią opactwa cystersów w Kołbaczu, zrealizowane podczas "Cieni zapomnianych kultur" 2018-2020 WIĘCEJ...

Rozeta inspiruje

Słynna kołbacka rozeta inspiruje i dziś - stanowi atrakcyjny motyw dla wzornictwa i promocji regionu. WIĘCEJ...

Życie w kolektywie

Wystawa prezentująca społeczność Kołbacza i okolic zorganizowaną wokół socjalistycznej idei agromiasta. WIĘCEJ...

Pierwszy Film o Kołbaczu

Film powstał w ramach warsztatów filmowych dla młodzieży Polska.doc (11-17 lipca 2011 r.). WIĘCEJ...

Podróż przez Weizacker

Strój pyrzycki, strój Weizacker... Dwie nazwy splecione w jedną, niezwykłą historię... WIĘCEJ...

Doba z cystersami

Wystawa fotografii Piotra Kubickiego, której wernisaż odbył się 25 października 2008 roku, podczas pierwszej edycji projektu kulturalnego „Cienie zapomnianych kultur”. WIĘCEJ...